Mushkil Hai Apna Mel Priye One Love poem

Click on the images to read the poem..

jpeg.jpg jpeg_1.jpg jpeg_2.jpg jpeg_3.jpg jpeg_4.jpg jpeg_5.jpg jpeg_6.jpg