Mushkil Hai Apna Mel Priye One Love poem

Click on the images to read the poem..

jpeg.jpg

jpeg_1.jpg

jpeg_2.jpg

jpeg_3.jpg

jpeg_4.jpg

jpeg_5.jpg

jpeg_6.jpg